Arte Kino Festival Arte Kino Festival
REGULAMIN KONKURSU „ARTEKINO - EUROPEJSKA NAGRODA PUBLICZNOŚCI 2021”
UDZIAŁ W KONKURSIE OD 01.12.2021 DO 31.12.2021
Arte Kino Festival

1 - ORGANIZACJA

ARTE GEIE, z siedzibą pod adresem: 4 quai Chanoine Winterer, 67000 Strasburg (zwane dalej „ARTE GEIE”), 

oraz ARTE France, z siedzibą pod adresem: 8 rue Marceau, 92130 Issy-Les-Moulineaux (zwane dalej „ARTE France”), 

zwane dalej łącznie „ARTE”,

organizują w okresie od 01.12.2021 do 31.12.2021 bezpłatny konkurs zatytułowany „ArteKino – Europejska Nagroda Publiczności 2021”, w ramach którego uczestnicy mogą wygrać nagrodę(y) określoną(e) w artykule 4 niniejszego Regulaminu.

Publiczność zostanie poinformowana o konkursie na stronie internetowej ARTE pod adresem http://artekinofestival.arte.tv/.

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Europie (w krajach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), z wyłączeniem tymczasowych i stałych pracowników spółki organizującej konkurs oraz członków ich rodzin.

Dla celów właściwego zrozumienia niniejszego Regulaminu definiuje się następujące terminy:

  • „Uczestnik”: każda osoba, która wypełniła i potwierdziła formularz zgłoszeniowy konkursu i która zagłosowała na co najmniej osiem z dwunastu filmów konkursowych Festiwalu ArteKino 2021
  • „Zwycięzca”: każda osoba wylosowana spośród Uczestników

2 - ZASADY UZIAŁU W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnicy muszą wejść na stronę internetową http://artekinofestival.arte.tv/, a następnie kliknąć przycisk „Głosuj” pod filmem, który chcą ocenić. Uczestnicy zostaną poproszeni o przyznanie oceny wybranemu przez siebie filmowi oraz podanie swojego adresu e-mail.

Aby zgłoszenie zostało uznane za ważne, formularz uczestnictwa musi być wypełniony w całości i zawierać ocenę przyznaną wybranemu filmowi oraz adres e-mail Uczestnika. 

Niekompletne formularze nie będą uwzględnione w losowaniu.

Przebieg Konkursu: Uczestnicy mogą uczestniczyć w konkursie do 31.12.2021, klikając przycisk „Głosuj” pod filmem, któremu chcą przyznać ocenę. Uczestnicy muszą zagłosować na co najmniej osiem z dwunastu filmów konkursowych Festiwalu ArteKino 2021, aby wziąć udział w losowaniu, które odbędzie się 07.01.2021, jak określono w artykule 3 niniejszego Regulaminu. Po przeprowadzeniu losowania, Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej  na adres e-mail, którego użyli do udziału w konkursie.

Udział w konkursie jest indywidualny, a każdy z Uczestników (ten sam adres mailowy) może zagłosować tylko raz na dany film.

Zabrania się w jakikolwiek sposób modyfikować lub próbować modyfikować system umożliwiający udział w konkursie, w szczególności w celu zmiany warunków lub jakiegokolwiek elementu przesądzającego o wyniku, przy czym ARTE zastrzega sobie prawo do wszczęcia wszelkich postępowań prawnych, w tym karnych, jeśli uzna to za konieczne. ARTE zastrzega sobie prawo do zapewnienia równych szans wszystkim Uczestnikom w dowolny sposób, który uznany zostanie za stosowny, a także do wykluczenia Uczestników nie przestrzegających w pełni niniejszego Regulaminu.

ARTE ma również prawo wykluczyć z konkursu Uczestników i/lub ich wpisy w przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności warunków udziału w konkursie. Decyzja ARTE nie podlega zaskarżeniu. Umieszczając treści na stronie ARTE, Uczestnicy zobowiązują się do poszanowania uprawnień Kanału oraz powyższych postanowień.

Koszty komunikacji/połączenia z Internetem poniesione w związku z udziałem w konkursie i dostępem do niego w czasie jego trwania ponoszą Uczestnicy.

Udział w konkursie otwarty jest do dnia 31.12.2021 do północy.

3 - LOSOWANIE / PRZYZNAWANIE NAGRÓD

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które poprawnie wypełniły formularz uczestnictwa.

Losowanie odbędzie się w dniu 07.01.2021 i zostanie przeprowadzone przez ARTE GEIE. Losowanie zostanie dokonane ręcznie przez ARTE G.E.I.E.

ARTE France powiadomi Zwycięzców o wygranej pocztą elektroniczną nie później niż 17.01.2022 na podstawie informacji podanych w formularzu uczestnictwa. Zwycięzcy będą musieli potwierdzić chęć otrzymania nagrody, a także podać swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy nie później niż 31.01.2021  do północy, wysyłając potwierdzenie na adres e-mail: artekinofestival@gmail.com.

Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą elektroniczną i/lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres podany w e-mailu potwierdzającym. 

Nagroda przepada definitywnie w przypadkach określonych poniżej, bez możliwości odwołania:

  • Jeżeli Zwycięzca nie potwierdzi chęci otrzymania nagrody lub nie poda informacji niezbędnych do wysłania nagrody we wskazanym powyżej terminie.
  • Jeżeli Zwycięzca nie jest w stanie lub nie chce skorzystać z nagrody.
  • Jeżeli dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę nie są lub przestały być aktualne w momencie dostarczenia nagrody przez ARTE.

ARTE nie będzie kontaktować się z Uczestnikami, którzy nie zostali wylosowani.

4 - NAGRODY

W grze do wygrania są następujące nagrody: 

1. Nagroda: Rower typu smart bike marki Angell/S 

2. Nagroda: Pobyt na festiwalu Berlinale w lutym 2022 roku (Niemcy), (transport samolotem, pociągiem, autobusem… z miejsca zamieszkania i zakwaterowanie na 2 noce na miejscu), dla jednej osoby. Pobyt zostanie zorganizowany przez agencję BLEU BUSINESS z Clermont-Ferrand.

3. Nagroda: Pobyt na Festiwalu w Cannes w maju 2022 roku (Francja), (transport samolotem, pociągiem, autobusem… z miejsca zamieszkania, akredytacja i zakwaterowanie na 2 noce na miejscu), dla jednej osoby. Pobyt zostanie zorganizowany przez agencję BLEU BUSINESS z Clermont-Ferrand.

Cena nie obejmuje ewentualnych opłat wizowych, napojów,posiłków, zezwoleń na robienie zdjęć i filmów na miejscu, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży ani napiwków.

Nagród nie można przekazywać, wymieniać na inne nagrody ani wymieniać na ich wartość pieniężną. Muszą one zostać zaakceptowane przez Zwycięzcę w niezmienionej formie. 

ARTE zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody, jeżeli wymagać tego będą okoliczności, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

5 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka ARTE oraz jej pracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z przyjęciem nagrody.

Spółka ARTE i jej pełnomocnicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty i/lub wypadki lub ich konsekwencje, które mogą spotkać Zwycięzców lub które mogą wystąpić w wyniku działań Zwycięzców, ani za jakiekolwiek incydenty lub wypadki, które mogą mieć miejsce podczas konkursu i w jego wyniku.

ARTE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z organizacją pobytu, uchybieniami ze strony usługodawcy (usługodawców) lub organizacją samego Festiwalu. ARTE zastrzega sobie prawo do zamiany pobytu w Berlinie lub Cannes na innego rodzaju pobyt w zależności od okoliczności.

ARTE nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z uchybieniami ze strony usługodawcy (usługodawców) odpowiedzialnego(-ych) za dostarczenie nagrody, stanem nagrody, jej funkcjonowaniem lub terminem dostarczenia.

Ponadto ARTE zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zmiany lub odwołania konkursu z dowolnego powodu, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłaty odszkodowania Uczestnikom.

ARTE przypomina Uczestnikom o specyfice i ograniczeniach sieci telekomunikacyjnej i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za skutki połączenia Uczestników z tą siecią za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto ARTE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dostarczeniem lub utratą przesyłek pocztowych lub elektronicznych.

6 – SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka ARTE G.E.I.E. jest odpowiedzialna za organizację głosowania (rejestracja i zatwierdzenie każdego głosu), za organizację konkursu i losowania (w stosownym wypadku) oraz wyłonienie Zwycięzców. Spółka ARTE France jest odpowiedzialna za przekazanie nagród Zwycięzcom. 

Do określonych powyżej celów: 

– ARTE G.E.I.E. może przetwarzać adresy e-mail Uczestników 

 – ARTE France może przetwarzać nazwiska, imiona i adresy pocztowe Zwycięzców. 

Dane Uczestników będą przechowywane do dnia losowania, tj. 4 stycznia 2022 r. 

Dane Zwycięzców będą przechowywane przez ARTE France do 30 czerwca 2022 r.

ARTE G.E.I.E i ARTE France są adresatami danych jako ich administratorzy. 

W celu organizacji głosowania ARTE G.E.I.E. korzysta z usług podwykonawcy zlokalizowanego we Francji, firmy Pan! z siedzibą pod adresem 9 Bd de la Dordogne, 67000 Strasburg. 

Dane Uczestników są zastrzeżone do wyłącznego użytku ARTE i nie są przekazywane poza Unię Europejską lub kraje, które były przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, odbywa się na podstawie zgody Uczestników. 

Zgodnie ze znowelizowaną francuską Ustawą o technologiach informatycznych i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz Rozporządzeniem Europejskim (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, z którego mogą skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych (DPO) na adres dpo-arte@arte.tv lub wysyłając pismo na następujący adres:

ARTE GEIE – Service DPO / Direction juridique, 4 quai du Chanoine Winterer, 67000 Strasbourg.

W celu ochrony prywatności Uczestników, ARTE może podjąć uzasadnione kroki w celu weryfikacji ich tożsamości przed przyjęciem zgłoszenia.

W celu umożliwienia identyfikacji Uczestnicy będą zobowiązani do podania adresu e-mail użytego do udziału w głosowaniu w ramach Festiwalu ArteKino 

Na pisemny wniosek przekazany w formie papierowej lub elektronicznej ARTE w dowolnym momencie udzieli Uczestnikom informacji o rodzaju przetwarzanych danych osobowych, które ich dotyczą. Dane, których ARTE nadal potrzebuje do wypełniania swoich zobowiązań lub wykonywania swoich praw, jak również dane, których zachowanie jest wymagane przez prawo, nie podlegają usunięciu.

Uczestnicy mają również prawo do odwołania się do wybranego przez siebie organu nadzoru.

7 - ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ARTE pod następującym adresem: « artekinofestival.arte.tv/pl/reglement/ ».

Udział w konkursie oznacza akceptację bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu oraz wszelkich ewentualnych wprowadzonych do niego zmian. Brak podania informacji lub podanie fałszywych informacji dotyczących tożsamości lub adresu będzie skutkować automatycznym wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.

W trakcie trwania konkursu mogą zostać opublikowane ewentualne uzupełnienia lub zmiany do niniejszego Regulaminu. Uznaje się je za załączniki do niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. W przypadku sprzeczności pomiędzy różnymi wersjami językowymi niniejszego Regulaminu pierwszeństwo ma wersja francuska. 

Uczestnicy zrzekają się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

Nasi partnerzy

Creative Europe Media
Chanel
Festival Scope
Anonima Cinefili
C7NEMA
Caiman
Cinemania
Cine No
Cineuropa
Dirty movies
EAM Cinema
Filmonizirani
Filmweb
Flix
Hadje
Little White Lies
Madmass
Magyar Hangya
My Movies
So Film